Overzicht van de (131) vogelsoorten die vanaf september 1989 tot oktober 2011 zijn waargenomen vanuit de vogelhut aan de Bovendijk.

 

 
aalscholver groenling krakeend slobeend zomertaling
beflijster groenpootruiter kramsvogel smelleken zwaangans
bergeend grote bonte specht krooneend smient zwarte kraai
blauwe kiekendief grote canadese gans kuifeend soepeend zwarte ruiter
blauwe reiger grote mantelmeeuw lepelaar sperwer zwarte stern
boereneend grote zaagbek matkop spreeuw zwarte zwaan
boerengans grote zilverreiger meerkoet staartmees zwartkop
boerenzwaluw grutto merel stadsduif
bontbekplevier havik nijlgans stormmeeuw
boomklever heggenmus nonnetje tafeleend
boomkruiper holenduif oeverloper tapuit
boomvalk houtduif ooievaar tjiftjaf
brandgans huismus paapje toppereend
brilduiker huiszwaluw peposaca-eend torenvalk
bruine kiekendief ijsvogel pijlstaart tortelduif
buizerd indische gans pimpelmees tuinfluiter
casarca kauw postduif tureluur
dodaars keep purperreiger veldleeuwerik
ekster kemphaan putter vink
fazant kievit regenwulp visarend
fitis kleine karekiet rietgors visdief
fuut kleine mantelmeeuw rietzanger waterhoen
gaai kleine rietgans ringmus watersnip
gekraagde roodstaart kluut roerdomp wilde eend
gele kwikstaart kneu roodborst wintertaling
gierzwaluw knobbelzwaan roodhalsgans winterkoning
goudplevier koekoek rotgans witgatje
grasmus kokmeeuw ruigpootbuizerd witte kwikstaart
graspieper kolgans scholekster wulp
grauwe gans koolmees sijs zanglijster
grauwe vliegenvanger koperwiek slechtvalk zilvermeeuw

Terug