| Doelstelling | Privacy | Beleidsplan | Beloningsbeleid | Beheerplan | Jaarverslag | FinanciŽn |

Stichting De Bovenlanden / ANBI informatie

Deze pagina geeft u een overzicht van de organisatie van de stichting.
De informatie wordt verstrekt conform de ANBI richtlijnen van de Belastingdienst.

De Stichting De Bovenlanden is opgericht in 1985 op initiatief van de Milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht-Wilnis (LMW) en de Hengelsport vereniging Wilnis (HSV). Oprichters waren: Floor Groenendijk, John Grootegoed en Jan van 't Riet.
De stichting kent geen leden, maar wordt gesteund door donateurs en gesponsord vanuit het bedrijfsleven.

Naam: Stichting De Bovenlanden  
  Home
Fiscaal Nr (RSIN): 802666565  
   
Contact:  
Bestuur: Otto van Asselen, voorzitter
Annemiek Melsen, secretaris
Anja de Kruijf, penningmeester
Tjebbe de Boer
Matthijs Dull
Tim Manuel
Jan du Pont
Kees de Vries
 
Overige: Jan van der Meij, management
Jan van 't Riet, advies
 

Beleidsplan 2018 -2019: Beheer natuurgebieden.
Het noodzakelijke beheer van de natuurgebieden van stichting De Bovenlanden in de zomer- en wintermaanden vindt plaats volgens het bijgevoegde onderhoudsschema.
De nadruk ligt op maaien en hooien in de zomer en snoeien in de winter. Veel vrijwilligers helpen de stichting bij deze werkzaamheden. Medewerkers van de Zorgboerderij en natuurboer Arie van Oosterom verrichten maaiwerk op natuurterrein Snoek.
De bescherming van de legakkers in het Gagel-gebied blijft onze aandacht vragen. In 2018 wordt de oeverbescherming van legakker 1,2, 12 en 13 verbeterd en uitgebreid. De HSV Wilnis en gemeente Ronde Venen dragen hier financieel aan bij.
De rietvelden op het Veenwater zullen ook de komende jaren om het jaar worden gemaaid.
De stichting gaat een plan maken om de natuurwaarde van het Landje van Herman te herstellen. Door waterstandsverlaging is dit terrein aan het verdrogen.

De hoogwatervoorziening rond het natuurbouwterrein aan de Bovendijk in Wilnis is in 2016 verwijderd. De verwachting was dat vanaf het najaar 2016 een natuurlijk peil in werking zou treden in het westelijke deel van de Wilnisse Bovenlanden. Helaas bleek dat niet het geval. De stuw die ter hoogte van het natuurbouwterrein is aangelegd om voor dat natuurlijk peil te zorgen, zal pas in werking treden als het nieuwe watergebiedsplan van AGV in werking treedt. Dat zal waarschijnlijk pas gebeuren eind 2019. Als noodmaatregel zijn er rond het gebied twee damwanden met een pomp geplaatst, die het waterpeil rond ons gebied op -2,23m NAP houdt. De pomp werkt op zonne-energie.
Het toekomstige peil in de Wilnisse Bovenlanden zal zijn in de wintermaanden -2,20m NAP en in de zomermaanden -2,30m NAP.

Om de continuÔteit en professionaliteit van het beheer te waarborgen, contracteert stichting De Bovenlanden voor de periode 2018 t/m 2020 een gebiedsmanager die de beheerstaken gaat coŲrdineren. Hoewel veel werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, zijn er ook beroepskrachten nodig voor werkzaamheden zoals maaien, het aanleggen van beschoeiingen en extern overleg. Samenwerking tussen beroepsmensen en vrijwilligers moet goed geregeld worden, vandaar de aanstelling van een gebiedsmanager.

Overleg
Daar waar mogelijk zal stichting De Bovenlanden bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de gebiedsplannen die in gemeente De Ronde Venen plaatsvinden. Stichting De Bovenlanden werkt samen in het koepelbeheeroverleg van de Wilnisse Bovenlanden. In dit overleg maken beheerders van het gebied, natuurboeren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waternet, Programmabureau Utrecht-West en onze stichting, afspraken over beheer, communicatie en mogelijke samenwerking.

FinanciŽn
Stichting De Bovenlanden is voor haar inkomsten afhankelijk van 3 bronnen, nl. donaties, subsidies en adopties. De stichting ontvangt voor bijna alle gebieden subsidie ĎNatuur en Landschapí. Vanaf 1 januari 2017 is de subsidieregeling SNL aangepast. Beheerders van gebieden kleiner dan 75 hectaren kunnen niet meer zelfstandig beheersubsidie aanvragen, maar moeten zich aansluiten bij een collectief dat gezamenlijk voor hen deze subsidies aanvraagt. Stichting De Bovenlanden sluit zich in 2018 waarschijnlijk aan bij het collectief Rijn, Vecht en Venen. Dit collectief is actief in Noord-West Utrecht; veel beheerders uit de omgeving van de Ronde Venen hebben zich bij dit collectief aangesloten.

Het werven van donateurs blijft van groot belang. We gaan ons presenteren op jaarmarkten en bijeenkomsten om de doelstellingen van de stichting onder de aandacht van de bewoners te brengen en op die manier donateurs te werven. Verder blijven we er naar streven om bedrijven te interesseren bij te dragen in de beheerkosten van de natuurterreinen, door hen een stuk natuurterrein te laten adopteren.

Diversen
In 2018 en 2019 zullen we excursies voor donateurs en adoptanten organiseren. Op uitnodiging kan de stichting een presentatie geven over het uitvoeren van kleinschalig natuurbeheer.

Terug
 
Privacy: Stichting De Bovenlanden legt de volgende gegevens vast:
Naam,
Adres,
Woonplaats,
Emailadres.

Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van brieven en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen diť gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals jaarverslagen en nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Stichting De Bovenlanden zorgt voor een goede en passende, technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Deze bestanden worden niet op het internet maar op locale opslagmedia van twee bestuursleden bewaard.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan stichtingdebovenlanden@gmail.com.
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Terug
Beloningsbeleid: Stichting De Bovenlanden kent geen beloningen toe.
Alle bestuursleden werken als vrijwilliger tegen vergoeding van gemaakte onkosten.
Ook de door het bestuur ingeschakelde andere vrijwilligers krijgen geen vergoeding anders dan voor de door hen gemaakte onkosten.
Terug
 
Doelstelling: Visie
Het veenweidelandschap tussen de dorpen Abcoude, Uithoorn, Nieuwkoop en Maarsen heeft een open, wijds karakter. Het gebied kenmerkt zich door uitgestrekte weilanden, afgewisseld door enkele grote plassen zoals bij Nieuwkoop en Vinkeveen. Deze plassen zijn ontstaan door vervening. Een aantal plassen die in het verleden door deze vervening zijn ontstaan zijn ingepolderd. Het niet-verveende land, wat dus hoger ligt, worden Bovenlanden genoemd. Hier kan men de ontwikkelingen die het landschap hebben gevormd, goed volgen. In de graslanden op deze Bovenlanden staan bosjes met houtopslag, en er zijn rietzomen langs de sloten. Het gebied wordt omzoomd door enkele veenriviertjes zoals Waver, Angstel en Kromme Mijdrecht en er zijn ook verschillende eeuwenoude kanalen, zoals Bijleveld, Kerkvaart en Geuzensloot. Door de ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste decennia zijn veel van de karakteristieke landschapselementen zoals geriefhoutbosjes, rietzomen en schraallanden verdwenen. Met het verdwijnen van deze landschapselementen wordt ook de aantrekkelijkheid van het gebied minder. Ook vermindert hierdoor de soortenrijkdom aan planten en dieren. Juist variatie en afwisseling maken het gebied aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.

Stichting De Bovenlanden heeft zich als doel gesteld karakteristieke landschapselementen in de Bovenlanden in het gebied van de gemeente De Ronde Venen te beschermen en te bewaren voor toekomstige generaties. Op deze manier wil de Stichting bijdragen aan het aantrekkelijk houden van het bovengenoemde veenweidelandschap.

Missie
Stichting De Bovenlanden heeft zich als doel gesteld karakteristieke landschapselementen van het veenweidelandschap zoals schraallanden, rietzomen en poelen, geriefhoutbosjes en legakkers te beschermen. Zij doet dit door

  • karakteristieke landschapselementen aan te kopen of via pacht in beheer te krijgen.
  • deze landschapselementen zo goed mogelijk te beheren
  • het belang van het behoud en het goed beheren van karakteristieke landschapselementen zo breed mogelijk uit te dragen.
  • deel te nemen aan overleg over inrichtingsplannen voor deelgebieden liggend in de gemeente De Ronde Venen.

FinanciŽn
Stichting De Bovenlanden verwerft op de volgende wijze de benodigde financiŽn om haar missie te werken:

  • men kan de missie van de Stichting ondersteunen door donateur te worden.
    De minimum donatie is gesteld op Ä 7.
  • bedrijven en instellingen kunnen een gebied van de Stichting adopteren ter grootte van ca. 1000 m≤. Voor een bedrag van Ä 500 per jaar financiert de adoptant de kosten van het beheer en andere onkosten. Een adoptiecontract wordt afgesloten voor de duur van 5 jaar.
  • subsidies beschikbaar gesteld door overheid en andere fondsen voor beheer en inrichting van natuurgebieden en landschapselementen.
Terug
 
 
Jaarverslag 2018: Onderhoud van de terreinen
Stichting De Bovenlanden beheert nu ca. 25 ha. natuurgebied in de gemeente De Ronde Venen. Al deze gebieden hebben van de provincie een beheertype gekregen, zoals nat schraalland, kruiden- en faunarijk grasland, gemaaid rietland, vochtig hakhout en middenbos en moeras.
Voor het beheer van deze gebieden kan subsidie worden verkregen uit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Voorwaarde is dat het beheer op de juiste wijze wordt uitgevoerd. Hiervoor is een beheerplan opgesteld. Volgens dit beheerplan moeten de natte en vochtige hooi en graslanden een of twee maal per jaar gemaaid worden. Dit is ook in 2018 gebeurd, in de maanden juli en september. Omdat deze gebieden erg nat en ook klein zijn, is machinaal maaien en hooien voor deze terreinen niet geschikt.
Het maaien gebeurt daarom met een eenassige balkmaaier, die handmatig wordt bediend. Het maaisel wordt vervolgens door vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en eigen vrijwilligers afgevoerd. Het maaien wordt uitgevoerd door een professional van LEU. Het nieuwe natuurterrein Snoek is droger. Daardoor is het mogelijk om daar machinaal te maaien. Afgelopen jaar is de Snoek 2 maal gemaaid en is het maaisel machinaal geraapt door natuurboer Arie van Oosterom. Dit machinaal maaien en hooirapen is een succes en neemt onze vrijwilligers veel zwaar werk uit handen.
Het wandelpad, dat over de Snoek loopt, is in de zomermaanden wekelijks gemaaid. Dit gebeurt door een medewerker van de zorgboerderij ďAmstelkadeĒ.
Knotploeg De Ronde Venen heeft op twee zaterdagen in het winterseizoen veel werk verzet voor onze stichting. Op 13 januari is een groot deel van het westelijke rietland van het Veenwater ontdaan van houtopslag. En op 27 januari zijn we de Gagel op gevaren. Op twee legakker zijn de meeste grote bomen en het verdere houtopslag weggehaald.
Door een aantal leden van de Nederlandse Tafelronde 169 uit Mijdrecht, met ook een aantal kinderen, is er onderhoud gepleegd op het natuurterrein Snoek. Daar is de onderbegroeiing in de bosschages weggehaald.
Verder is er door bestuursleden van de stichting regelmatig onderhoud gepleegd op de kleinere terreinen zoals Voorn, het Bosje van Floor en het Landje van Herman.

Onderhoud aan de oeverbeschoeiing
In 2018 is door aannemer W.P. de Jong uit Waverveen een deel van de oeverbescherming van vijf legakker vervangen, in totaal ca. 500 meter. Dit was hard nodig omdat de oude oeverbescherming deels was verdwenen en er daardoor afslag ontstond. Vooral de kopse kanten van legakkers die aan de grotere wateroppervlakken liggen hebben het soms zwaar te verduren. Ook de komende jaren zullen we bezig zijn om de oeverbescherming van de legakkers op orde te krijgen.

Inventarisaties
Ook dit jaar hebben we de flora op een aantal van onze natuurterrein geÔnventariseerd. In 2018 hebben we geÔnventariseerd op het westelijke deel van het natuurbouwterrein, een legakker op de Gagel en de natuurstrook langs Molenland. Op het natuurbouwterrein zijn weer enkele exemplaren van de groenknolorchis gevonden. Ook waargenomen zijn blauwe knoop, ratelaar, rietorchis, koningsvaren en nog vele anderen. Op de Gagel legakkers vielen vooral de vele bloemen op zoals ratelaar, brunel, hertshooi en vele anderen waar omheen veel insecten vlogen. Ook hier groeien sinds enkele jaren rietorchissen.

Excursie Op 2 en 3 juli zijn onze donateurs uitgenodigd voor een excursie op het natuurbouwterrein aan de Bovendijk. Ca. 45 mensen maakten van de gelegenheid gebruik om te komen kijken op dit terrein. Met een van onze adoptanten is er een vaarexcursie gehouden op de Gagel, naar de legakkers die door hen worden geadopteerd.

Bestuur/gebiedsmanager
In 2018 is het bestuur van onze stichting uitgebreid met Tjebbe de Boer uit Abcoude. Tjebbe is bioloog.
Om de continuÔteit van het beheer te waarborgen, heeft onze stichting voor de periode 2018 t/m 2020 een gebiedsmanager gecontracteerd die de beheertaken gaat coŲrdineren. Hoewel veel werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, zijn er ook beroepskrachten nodig voor werkzaamheden zoals maaien en het aanleggen van beschoeiingen. Samenwerking tussen beroepsmensen en vrijwilligers moet goed geregeld worden, vandaar de aanstelling van een gebiedsmanager.
Verder zal de gebiedsmanager zich bezig houden omgevingsmanagement, dus met contacten met organisaties rond onze gebieden. Jan van der Meij is daarom teruggetreden als bestuurslid en benoemd tot gebiedsmanager.

Collectief
Vanaf 1 januari 2017 is de subsidieregeling SNL aangepast. Beheerders van gebieden kleiner dan 75 hectare kunnen niet meer zelfstandig beheersubsidie aanvragen, maar zullen zich aan moeten sluiten bij een collectief dat gezamenlijk voor hen deze subsidies aanvraagt. Stichting De Bovenlanden heeft zich in 2018 aangesloten bij de gebiedscoŲperatie Rijn, Vecht en Venen. Deze coŲperatie is actief in Noord-West deel van de provincie Utrecht; veel kleine natuurbeheerders uit de omgeving van de Ronde Venen hebben zich hierbij aangesloten. De subsidieaanvragen zullen vanaf nu via deze coŲperatie lopen.

Diversen
Stichting De Bovenlanden doet actief mee aan het koepelbeheeroverleg van de Wilnisse Bovenlanden. In dit overleg maken beheerders in het gebied, zoals de in het gebied werkzame agrariŽrs, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waternet en onze stichting afspraken over beheer, communicatie en mogelijke samenwerking.
Verder heeft stichting De Bovenlanden meegepraat over de uitwerking van het gebiedsplan Buitengebied West van de gemeente De Ronde Venen.
Onze stichting heeft zich gepresenteerd bij de nieuwjaarsmarkt van de gemeente, in januari, en op de najaarsmarkt in Wilnis op 9 september. Ook is er een lezing gehouden voor een Probus club.

Adoptanten
Adoptanten, zijn Bedrijven die 10 of meer are (1000 m2) hebben geadopteerd

   Auxine Coaching / Communicatie, Vinkeveen
   G. Brouwer en Zonen BV, Wilnis
   J. van Walraven Holding B.V. Mijdrecht (30 are)
   Johnson Wax Europlant BV, Mijdrecht (20 are)
   Margreet Kokshoorn Communicatie, Mijdrecht
   Rabobank Rijn en Veenstromen, Woerden
   Rotary Club, Mijdrecht
   Het Ronde Venen Fonds, Mijdrecht

Terug