| Doelstelling | Beleidsplan | Beloningsbeleid | Beheerplan | Jaarverslag | Financiλle verantwoording |

Stichting De Bovenlanden / ANBI informatie

Deze pagina geeft u een overzicht van de organisatie van de stichting.
De informatie wordt verstrekt conform de ANBI richtlijnen van de Belastingdienst.

De Stichting De Bovenlanden is opgericht in 1985 op initiatief van de Milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht-Wilnis (LMW) en de Hengelsport vereniging Wilnis (HSV). Oprichters waren: Floor Groenendijk, John Grootegoed en Jan van 't Riet.
De stichting kent geen leden, maar wordt gesteund door donateurs en gesponsord vanuit het bedrijfsleven.

Naam: Stichting De Bovenlanden  
  Home
Fiscaal Nr (RSIN): 802666565  
   
Contact:  
Bestuur: Otto van Asselen, voorzitter
Annemiek Melsen, secretaris
Anja de Kruijf, penningmeester
Jan van 't Riet, adviseur
Matthijs Dull
Tim Manuel
Jan van der Meij
Jan du Pont
Kees de Vries

Beleidsplan 2016 - 2017: Beheer natuurgebieden.
Het noodzakelijke beheer van de natuurgebieden van stichting De Bovenlanden in de zomer- en wintermaanden vindt plaats volgens het bijgevoegde onderhoudsschema.
De bescherming van de legakkers in het Gagel-gebied blijft onze aandacht vragen. In 2016 zal de oeverbescherming van legakker 3, 5 en 12 worden verbeterd en uitgebreid. Ook de maaifrequentie van de rietvelden op het Veenwater zal de komende jaren worden verhoogd. Op deze manier hopen we de groei van braam en boomopslag tegen te gaan.

De hoogwatervoorziening rond het natuurbouwterrein aan de Bovendijk in Wilnis zal in 2016 veranderen. Het terrein wordt onderdeel van dat deel van de Wilnisse Bovenlanden dat een natuurlijk peil krijgt. Dit betekent dat het karakteristieke watermolentje gaat verdwijnen en dat 2 van de 3 dammen worden weggehaald. In de veldwetering, aan de oostkant van het natuurbouwterrein, is een stuw geplaatst. Vanaf het najaar 2016 zal deze stuw in werking worden gesteld. Deze stuw zal in de wintermaanden het waterpeil op -2,20 m NAP houden. In de zomermaanden staat de stuw open en het peil -2,30m NAP zijn. Het watermolentje zal elders in de Wilnisse Bovenlanden worden herplaatst.

Overleg
Daar waar mogelijk zal stichting De Bovenlanden bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de gebiedsplannen die in gemeente De Ronde Venen plaatsvinden. Zo neemt de stichting deel aan de Klankbordgroep voor de inrichtingsplannen voor de Wilnisse Bovenlanden. Eind 2015 is aan stichting De Bovenlanden de vraag gesteld, of zij ιιn of meerdere recreatieterreinen van het Recreatieschap De Vinkeveense Plassen zou willen overnemen. Stichting De Bovenlanden heeft interesse in een van deze terreinen, namelijk de Snoek.

Financiλn.
Het subsidiebeleid van de overheid is veranderd. Inmiddels hebben we alle natuurgebieden die stichting De Bovenlanden beheert, laten opnemen op de Beheertypenkaart van de Provincie Utrecht. Dit betekent dat we ook beheersubsidie kunnen aanvragen volgens de SNL regeling voor het beheer van al die gebieden.
Op 1 januari 2017 zal de subsidieregeling SNL worden aangepast. Beheerders van gebieden kleiner dan 75 hectaren zullen dan niet meer zelfstandig beheersubsidie kunnen aanvragen, maar zullen zich aan moeten sluiten bij een collectief dat gezamenlijk voor hen deze subsidies aanvraagt. Er zijn verschillende bestaande organisaties waarbij we ons kunnen aansluiten, we zullen goed laten informeren voor we een beslissing hierover nemen.
Nu bijdragen van de overheid zo veranderen is werving van donateurs van groot belang. We zullen ons gaan presenteren op jaarmarkten en bijeenkomsten om de doelstellingen van de stichting onder de aandacht van de bewoners te brengen en op die manier donateurs te werven. Ook blijven we er naar streven om bedrijven te interesseren bij te dragen in de beheerkosten van de natuurterreinen, door hen een stukje natuurterrein te laten adopteren.

Terug
 
Beloningsbeleid: Stichting De Bovenlanden kent geen beloningen toe.
Alle bestuursleden werken als vrijwilliger tegen vergoeding van gemaakte onkosten.
Ook de door het bestuur ingeschakelde andere vrijwilligers krijgen geen vergoeding anders dan voor de door hen gemaakte onkosten.
Terug
 
Doelstelling: Visie
Het veenweidelandschap tussen de dorpen Abcoude, Uithoorn, Nieuwkoop en Maarsen heeft een open, wijds karakter. Het gebied kenmerkt zich door uitgestrekte weilanden, afgewisseld door enkele grote plassen zoals bij Nieuwkoop en Vinkeveen. Deze plassen zijn ontstaan door vervening. Een aantal plassen die in het verleden door deze vervening zijn ontstaan zijn ingepolderd. Het niet-verveende land, wat dus hoger ligt, worden Bovenlanden genoemd. Hier kan men de ontwikkelingen die het landschap hebben gevormd, goed volgen. In de graslanden op deze Bovenlanden staan bosjes met houtopslag, en er zijn rietzomen langs de sloten. Het gebied wordt omzoomd door enkele veenriviertjes zoals Waver, Angstel en Kromme Mijdrecht en er zijn ook verschillende eeuwenoude kanalen, zoals Bijleveld, Kerkvaart en Geuzensloot. Door de ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste decennia zijn veel van de karakteristieke landschapselementen zoals geriefhoutbosjes, rietzomen en schraallanden verdwenen. Met het verdwijnen van deze landschapselementen wordt ook de aantrekkelijkheid van het gebied minder. Ook vermindert hierdoor de soortenrijkdom aan planten en dieren. Juist variatie en afwisseling maken het gebied aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.

Stichting De Bovenlanden heeft zich als doel gesteld karakteristieke landschapselementen in de Bovenlanden in het gebied van de gemeente De Ronde Venen te beschermen en te bewaren voor toekomstige generaties. Op deze manier wil de Stichting bijdragen aan het aantrekkelijk houden van het bovengenoemde veenweidelandschap.

Missie
Stichting De Bovenlanden heeft zich als doel gesteld karakteristieke landschapselementen van het veenweidelandschap zoals schraallanden, rietzomen en poelen, geriefhoutbosjes en legakkers te beschermen. Zij doet dit door

  • karakteristieke landschapselementen aan te kopen of via pacht in beheer te krijgen.
  • deze landschapselementen zo goed mogelijk te beheren
  • het belang van het behoud en het goed beheren van karakteristieke landschapselementen zo breed mogelijk uit te dragen.
  • deel te nemen aan overleg over inrichtingsplannen voor deelgebieden liggend in de gemeente De Ronde Venen.

Financiλn
Stichting De Bovenlanden verwerft op de volgende wijze de benodigde financiλn om haar missie te werken:

  • men kan de missie van de Stichting ondersteunen door donateur te worden.
    De minimum donatie is gesteld op € 7.
  • bedrijven en instellingen kunnen een gebied van de Stichting adopteren ter grootte van ca. 1000 m². Voor een bedrag van € 500 per jaar financiert de adoptant de kosten van het beheer en andere onkosten. Een adoptiecontract wordt afgesloten voor de duur van 5 jaar.
  • subsidies beschikbaar gesteld door overheid en andere fondsen voor beheer en inrichting van natuurgebieden en landschapselementen.
Terug
 
 
Jaarverslag 2016: Nieuw natuurterrein
Het jaar 2016 was voor stichting De Bovenlanden heel speciaal, omdat voor het eerst sinds 2004 weer een nieuw natuurgebied kon worden aangekocht. Het betrof het voormalige recreatieterrein Snoek, groot ca. 1,5 ha, gelegen aan de Amstelkade in Wilnis. Het terrein is aantrekkelijk voor onze stichting, omdat zich op het terrein 2 poelen bevinden, omgeven door houtopslag van wilgen, berken en elzen. Verder staan er een aantal mooie volwassen essen en elzenbomen en ook een aantal bes-dragende bomen zoals meidoorns en vuilbomen. Op het recreatieterrein bevond zich ook een grasveldje. Omdat onze stichting de natuurwaarden van het gebied verder wil versterken is er op de plaats van dit grasveld een nieuwe poel gegraven, die in verbinding staat met de sloot daarachter. Op deze manier kan de poel als paaiplaats fungeren voor vissen. Het wandelpad op de Snoek blijft bestaan en wordt een onderdeel van de wandelroute door de Wilnisse Bovenlanden.

Onderhoud
Er werd in 2016 weer veel onderhoud gepleegd. Mede dankzij een gift van SC Johnson Europlant BV en een bijdrage van de gemeente De Ronde Venen kon de oeverbescherming van enkele legakkers in het Gagelgebied worden versterkt. Door de legakkers van een deugdelijke oeverbescherming te voorzien kunnen deze bijzondere cultuur-historische landschapselementen behouden blijven.
In de zomermaanden zijn de gras- en hooilanden aan de Bovendijk, op Molenland en Voorn, langs de Wilnisse Zuwe en de legakkers in het Gagelgebied weer tweemaal gemaaid. Mede dankzij de inzet van een maaier van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) en de vele vrijwilligers zijn deze werkzaamheden vlot uitgevoerd.
Een van de rietlanden op het Veenwater is in het najaar door aannemer De Jong gemaaid. Er zijn daar 2 grote rietpercelen, die we om het jaar willen gaan maaien. We willen met deze frequentie maaien om de opslag van bomen en bramen tegen te gaan.
In de winter hebben vrijwilligers van Knotgroep De Ronde Venen twee zaterdagen gewerkt om bomen en boomopslag te verwijderen van 2 legakkers in de Gagel en op het Veenwater. Ook dit zijn noodzakelijke werkzaamheden omdat, als de bomen te groot worden, deze kunnen omwaaien en delen van de legakkers kunnen meenemen.
De inrichting van de Wilnisse Bovenlanden is eind 2016 afgerond. Als onderdeel daarvan is bij het natuurbouwterrein aan de Bovendijk de oostelijke dam tussen de Bovendijk en ons terrein verbreed. Dit is gedaan om in de toekomst machinaal maaien mogelijk te maken. Verder zijn 2 schorsdammen en de molen verwijderd, omdat het de verwachting was dat er bij afronding van de werkzaamheden een natuurlijk peil zou worden ingesteld. Het instellen van dit natuurlijk peil heeft echter vertraging opgelopen en zal nu op zijn vroegst eind 2018 worden ingesteld. Om verdroging van ons terrein te voorkomen zal er een tijdelijke voorziening worden aangebracht.


Inventarisaties
Ook dit jaar hebben we de flora op een aantal van onze natuurterrein geοnventariseerd. Een bijzondere waarneming deden we op het westelijk perceel van ons natuurbouwterrein aan de Bovendijk. Daar werden een aantal exemplaren van de groenknolorchis gevonden. Deze soort was al eerder op dit terrein waargenomen, maar door verdroging verdwenen. Dit jaar, na een aantal jaren met een hoogwatervoorziening, liet deze bijzondere soort zich weer zien.
Op de een van de legakkers op de Gagel werden voor het eerst rietorchissen gevonden.

Excursie
Op 20 augustus is er voor onze donateurs een vaar- en wandelexcursie gehouden op het Veenwater.

Terug
Financiλle verantwoording:
       
Inkomsten
begroting 2016 werkelijk 2016 verschil
      
Donatie`s € 6.500,00 € 6.603,50 € 103,50
Bijdrage onderhoud SNL € 3.231,00 € 3.483,87 € 252,87
Bijdrage onderhoud PSN € 0 € 923,66 € 923,66
Giften      
Pacht en huuropbrengsten(HSV) € 226,89 € 236,89 € 10,00
Rente rekeningen € 1.150,00 € 579,76 € -570,24
Subsidie`s (jaarlijks gemeente) € 1.200,00 € 1.200 -
Subsidie Gagel/gemeente € 4.800,00 € 4.800,00
Adoptie`s € 5.500,00 € 5.500,00
overige opbrengsten € 2.650,00 € 2.600,00
       
Totaal € 17.807,89 € 25.977,68 € 8.169,79
      
Uitgaven     
      
Kamer voor Koophandel  
Bestuurskosten € 500,00 € 845,49 -345,49
Porti kosten € 400,00 € 400,51 € -0,51
Overige Administratiekosten € 100,00 € 29,65 € 70,35
Bankkosten € 150,00 € 132,83 € 17,17
P.R. en representatie € 150,00 € 629,81 € -479,81
Kosten onvoorzien € 500,00 € 500,00
Ruilverkavelingrente € 938,46 € 938,46 -
Beheerkosten € 7.000,00 € 14.157,49 € 7.157,49
Onderhoud/rep. gereedschap, boten € 500,00 € 78,77 421,23
Materialen € 500,00 € 500,00
Bijeenkomsten Donateurs € 800,00 € 800,00
Reserveringskosten
Waterschapsbelasting € 108,00 € 91,61 € 16,39
Drukwerk / kantoor € 650,00 € 681,24 € -31,24
Herstelwerk Gagel € 20.000,00 22.39681,00   € -2.396,81
Afschrijvingen
Verzekeringen € 75,00 € 72,60 € 2,40
Afschrijvings kosten € 154,94 € -154,94
Totaal
€ 32.371,46  € 40.610,21 € -8.238,75
       
Begrotingstekort € 14.533,57  
Werkelijk resultaat   € 14.632,53
      
Terug
 
Balans 2016:
Stichting De Bovenlanden prijst zich gelukkig dat veel vrijwilligers, bedrijven en overheden ons steunen. Daardoor zijn we er in geslaagd de jaarlijkse kosten beperkt te houden. Er is een buffer aanwezig om stukjes terrein te kunnen kopen die waardevol zijn en plotseling te koop komen. Ook hebben we middelen achter de hand voor dure onderhoudswerken. Vooral het oeveronderhoud is kostbaar. In het Gagelgebied is onze ervaring dat we om het jaar een bedrag van € 10.000 ΰ € 15.000 moeten uitgeven om de oevers te versterken en daardoor de legakkers te behouden.
  per 31-12-2016 per 31-12-2015
Debet  
Aktiva (a)
Natuurterrein Bovendijk € 18.872,72
Natuurterrein Zuwe € 1.361,38
Kleiputten Bovendijk € 13.817,61
Natuurstrook Molenland € 4.084,02
Bosje van Floor € 1.089,07
Terrein Voorn € 907,56
Terrein Veenwater € 15.000,00
Terrein Snoek € 5.000,00
€ 60.132,36 € 55.132,36
Overige aktiva (b)
Vogelobservatiehut € 80,00 € 80,00
€ 80,00 € 80,00
Vorderingen (c )
Debiteuren € 579,76 € 579,76 € 1.168,62
Geldmiddelen(d)
Kas      
Bank € 2.107,03   € 8.367,61
Internetspaarrek. Rabo en ASN € 132.903,06 € 145.686,15
€ 135.010,09 € 154.053,76

Totaal € 195.802,21 € 210.434,74
Reserveringen(e)
Vooruitbetaalde adopties  
Algemene reserveringen
(t.b.v. aankoop nieuwe terreinen en groot onderhoud)
€ 116.000,00 € 130.000,00
€ 116.000,00 € 130.000,00
Eigen Vermogen (f) € 79.802,21 € 80.434,74
Schulden korte termijn(g)
Crediteuren

Totaal € 195,802,21 € 210.434,74

Terug