| Doelstelling | Privacy | Beleidsplan | Beloningsbeleid | Beheerplan | Jaarverslag | FinanciŽn |

Stichting De Bovenlanden / ANBI informatie

Deze pagina geeft u een overzicht van de organisatie van de stichting.
De informatie wordt verstrekt conform de ANBI richtlijnen van de Belastingdienst.

De Stichting De Bovenlanden is opgericht in 1985 op initiatief van de Milieuvereniging Leefbaar Mijdrecht-Wilnis (LMW) en de Hengelsport vereniging Wilnis (HSV). Oprichters waren: Floor Groenendijk, John Grootegoed en Jan van 't Riet.
De stichting kent geen leden, maar wordt gesteund door donateurs en gesponsord vanuit het bedrijfsleven.

Naam: Stichting De Bovenlanden  
  Home
Fiscaal Nr (RSIN): 802666565  
   
Contact:  
Bestuur: Otto van Asselen, voorzitter
Annemiek Melsen, secretaris
Anja de Kruijf, penningmeester
Tjebbe de Boer
Matthijs Dull
Tim Manuel
Jan du Pont
Kees de Vries
 
Overige: Jan van der Meij, management
Jan van 't Riet, advies
 

Beleidsplan 2018 -2019: Beheer natuurgebieden.
Het noodzakelijke beheer van de natuurgebieden van stichting De Bovenlanden in de zomer- en wintermaanden vindt plaats volgens het bijgevoegde onderhoudsschema.
De nadruk ligt op maaien en hooien in de zomer en snoeien in de winter. Veel vrijwilligers helpen de stichting bij deze werkzaamheden. Medewerkers van de Zorgboerderij en natuurboer Arie van Oosterom verrichten maaiwerk op natuurterrein Snoek.
De bescherming van de legakkers in het Gagel-gebied blijft onze aandacht vragen. In 2018 wordt de oeverbescherming van legakker 1,2, 12 en 13 verbeterd en uitgebreid. De HSV Wilnis en gemeente Ronde Venen dragen hier financieel aan bij.
De rietvelden op het Veenwater zullen ook de komende jaren om het jaar worden gemaaid.
De stichting gaat een plan maken om de natuurwaarde van het Landje van Herman te herstellen. Door waterstandsverlaging is dit terrein aan het verdrogen.

De hoogwatervoorziening rond het natuurbouwterrein aan de Bovendijk in Wilnis is in 2016 verwijderd. De verwachting was dat vanaf het najaar 2016 een natuurlijk peil in werking zou treden in het westelijke deel van de Wilnisse Bovenlanden. Helaas bleek dat niet het geval. De stuw die ter hoogte van het natuurbouwterrein is aangelegd om voor dat natuurlijk peil te zorgen, zal pas in werking treden als het nieuwe watergebiedsplan van AGV in werking treedt. Dat zal waarschijnlijk pas gebeuren eind 2019. Als noodmaatregel zijn er rond het gebied twee damwanden met een pomp geplaatst, die het waterpeil rond ons gebied op -2,23m NAP houdt. De pomp werkt op zonne-energie.
Het toekomstige peil in de Wilnisse Bovenlanden zal zijn in de wintermaanden -2,20m NAP en in de zomermaanden -2,30m NAP.

Om de continuÔteit en professionaliteit van het beheer te waarborgen, contracteert stichting De Bovenlanden voor de periode 2018 t/m 2020 een gebiedsmanager die de beheerstaken gaat coŲrdineren. Hoewel veel werkzaamheden worden uitgevoerd door vrijwilligers, zijn er ook beroepskrachten nodig voor werkzaamheden zoals maaien, het aanleggen van beschoeiingen en extern overleg. Samenwerking tussen beroepsmensen en vrijwilligers moet goed geregeld worden, vandaar de aanstelling van een gebiedsmanager.

Overleg
Daar waar mogelijk zal stichting De Bovenlanden bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van de gebiedsplannen die in gemeente De Ronde Venen plaatsvinden. Stichting De Bovenlanden werkt samen in het koepelbeheeroverleg van de Wilnisse Bovenlanden. In dit overleg maken beheerders van het gebied, natuurboeren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waternet, Programmabureau Utrecht-West en onze stichting, afspraken over beheer, communicatie en mogelijke samenwerking.

FinanciŽn
Stichting De Bovenlanden is voor haar inkomsten afhankelijk van 3 bronnen, nl. donaties, subsidies en adopties. De stichting ontvangt voor bijna alle gebieden subsidie ĎNatuur en Landschapí. Vanaf 1 januari 2017 is de subsidieregeling SNL aangepast. Beheerders van gebieden kleiner dan 75 hectaren kunnen niet meer zelfstandig beheersubsidie aanvragen, maar moeten zich aansluiten bij een collectief dat gezamenlijk voor hen deze subsidies aanvraagt. Stichting De Bovenlanden sluit zich in 2018 waarschijnlijk aan bij het collectief Rijn, Vecht en Venen. Dit collectief is actief in Noord-West Utrecht; veel beheerders uit de omgeving van de Ronde Venen hebben zich bij dit collectief aangesloten.

Het werven van donateurs blijft van groot belang. We gaan ons presenteren op jaarmarkten en bijeenkomsten om de doelstellingen van de stichting onder de aandacht van de bewoners te brengen en op die manier donateurs te werven. Verder blijven we er naar streven om bedrijven te interesseren bij te dragen in de beheerkosten van de natuurterreinen, door hen een stuk natuurterrein te laten adopteren.

Diversen
In 2018 en 2019 zullen we excursies voor donateurs en adoptanten organiseren. Op uitnodiging kan de stichting een presentatie geven over het uitvoeren van kleinschalig natuurbeheer.

Terug
 
Privacy: Stichting De Bovenlanden legt de volgende gegevens vast:
Naam,
Adres,
Woonplaats,
Emailadres.

Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van het donateurschap of de verwerking van een eenmalige gift.
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van brieven en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen diť gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze leveranciers vertrouwelijk behandeld. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals jaarverslagen en nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Stichting De Bovenlanden zorgt voor een goede en passende, technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Deze bestanden worden niet op het internet maar op locale opslagmedia van twee bestuursleden bewaard.

U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan stichtingdebovenlanden@gmail.com.
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.

Terug
Beloningsbeleid: Stichting De Bovenlanden kent geen beloningen toe.
Alle bestuursleden werken als vrijwilliger tegen vergoeding van gemaakte onkosten.
Ook de door het bestuur ingeschakelde andere vrijwilligers krijgen geen vergoeding anders dan voor de door hen gemaakte onkosten.
Terug
 
Doelstelling: Visie
Het veenweidelandschap tussen de dorpen Abcoude, Uithoorn, Nieuwkoop en Maarsen heeft een open, wijds karakter. Het gebied kenmerkt zich door uitgestrekte weilanden, afgewisseld door enkele grote plassen zoals bij Nieuwkoop en Vinkeveen. Deze plassen zijn ontstaan door vervening. Een aantal plassen die in het verleden door deze vervening zijn ontstaan zijn ingepolderd. Het niet-verveende land, wat dus hoger ligt, worden Bovenlanden genoemd. Hier kan men de ontwikkelingen die het landschap hebben gevormd, goed volgen. In de graslanden op deze Bovenlanden staan bosjes met houtopslag, en er zijn rietzomen langs de sloten. Het gebied wordt omzoomd door enkele veenriviertjes zoals Waver, Angstel en Kromme Mijdrecht en er zijn ook verschillende eeuwenoude kanalen, zoals Bijleveld, Kerkvaart en Geuzensloot. Door de ruimtelijke ontwikkelingen van de laatste decennia zijn veel van de karakteristieke landschapselementen zoals geriefhoutbosjes, rietzomen en schraallanden verdwenen. Met het verdwijnen van deze landschapselementen wordt ook de aantrekkelijkheid van het gebied minder. Ook vermindert hierdoor de soortenrijkdom aan planten en dieren. Juist variatie en afwisseling maken het gebied aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers.

Stichting De Bovenlanden heeft zich als doel gesteld karakteristieke landschapselementen in de Bovenlanden in het gebied van de gemeente De Ronde Venen te beschermen en te bewaren voor toekomstige generaties. Op deze manier wil de Stichting bijdragen aan het aantrekkelijk houden van het bovengenoemde veenweidelandschap.

Missie
Stichting De Bovenlanden heeft zich als doel gesteld karakteristieke landschapselementen van het veenweidelandschap zoals schraallanden, rietzomen en poelen, geriefhoutbosjes en legakkers te beschermen. Zij doet dit door

  • karakteristieke landschapselementen aan te kopen of via pacht in beheer te krijgen.
  • deze landschapselementen zo goed mogelijk te beheren
  • het belang van het behoud en het goed beheren van karakteristieke landschapselementen zo breed mogelijk uit te dragen.
  • deel te nemen aan overleg over inrichtingsplannen voor deelgebieden liggend in de gemeente De Ronde Venen.

FinanciŽn
Stichting De Bovenlanden verwerft op de volgende wijze de benodigde financiŽn om haar missie te werken:

  • men kan de missie van de Stichting ondersteunen door donateur te worden.
    De minimum donatie is gesteld op Ä 7.
  • bedrijven en instellingen kunnen een gebied van de Stichting adopteren ter grootte van ca. 1000 m≤. Voor een bedrag van Ä 500 per jaar financiert de adoptant de kosten van het beheer en andere onkosten. Een adoptiecontract wordt afgesloten voor de duur van 5 jaar.
  • subsidies beschikbaar gesteld door overheid en andere fondsen voor beheer en inrichting van natuurgebieden en landschapselementen.
Terug
 
 
Jaarverslag 2017: Inrichting en opening Snoek
In 2016 is het voormalige recreatieterrein Snoek overgenomen van het recreatieschap. In de winter van 2016-2017 zijn een aantal inrichtingsmaatregelen uitgevoerd om de natuurwaarden van het gebied te versterken. Zo is er een nieuwe poel gegraven, die in verbinding staat met de ringsloot daarachter. Hierdoor kan deze poel een geschikte paaiplaats voor vissen worden.
Omdat de Bethlehem-wandelroute over het terrein loopt, is er aan de zuidkant van het terrein een tweede toegang gemaakt in de vorm van een loopbrug naar de Amstelkade. Verder zijn de bestaande poelen gebaggerd. Met de bagger zijn de wandelpaden opgehoogd.
Op 19 augustus is het nieuwe natuurterrein Snoek feestelijk geopend door ons oud-bestuurslid- en erelid John Grootegoed. Vervolgens was er voor genodigden en donateurs een rondleiding over het terrein. De catering werd die middag verzorgd door de zorgboerderij ďAmstelkadeĒ.

Onderhoud
Onze stichting beheert nu ca. 25 ha. natuurgebied in de gemeente De Ronde Venen. Al deze gebieden hebben van de provincie een beheertype gekregen, zoals nat schraalland, kruiden- en faunarijk grasland, gemaaid rietland, vochtig hakhout en middenbos en moeras. Voor het beheer van deze gebieden kan subsidie worden verkregen uit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap. Voorwaarde is dat het beheer op de juiste wijze wordt uitgevoerd.
Een flink deel van onze natuurgebieden moeten daarom ťťn of tweemaal per jaar worden gemaaid. Omdat deze gebieden erg nat en ook klein zijn, is machinaal maaien en hooien voor deze terreinen niet geschikt. Het maaien gebeurt daarom met een eenassige balkmaaier, die handmatig wordt bediend. Het maaisel wordt vervolgens door vrijwilligers afgevoerd.
Omdat het nieuwe natuurterrein Snoek droger is, hebben we daar in september voor de eerste maal het maaisel geraapt met een raapwagen van natuurboer Arie van Oosterom. Dit was een groot succes; waar we eerder met 15 vrijwilligers een aantal uren bezig waren om het maaisel af te voeren, gebeurde dat nu in 20 minuten.
Het wandelpad, dat over de Snoek loopt, moet in de zomermaanden wekelijks gemaaid worden. Dit gebeurt door een medewerker van de zorgboerderij ďAmstelkadeĒ. De Schapenakker, een van de legakkers in de Gagel, is geknot door de mensen van de Nederlandse Tafelronde 169 uit de Ronde Venen.
Knotploeg De Ronde Venen heeft in februari veel achterstallig onderhoud gepleegd op de Snoek. Enkele grote bomen werden geveld en er werd veel hakhout weggehaald. Verder werd er door bestuursleden van de stichting regelmatig onderhoud gepleegd op kleinere terreinen zoals Voorn, het Bosje van Floor en het Landje van Herman.

Waterpeil
Sinds 2007 stond er bij het natuurbouwproject aan de Bovendijk een Bosman watermolen, waarmee het water rond dit gebied op een hoger peil werd gehouden. Een van de inrichtingsmatregelen voor de Wilnisse Bovenlanden is de aanleg van een voorziening dat het westelijk deel van de polder, vanaf ons natuurbouwterrein, een natuurlijk peil krijgt. Dit wil zeggen, in de winter een hoger peil dan in de zomer. Hierdoor zou de eigen peilvoorziening rond het natuurbouwterrein overbodig worden.
Afgesproken werd dat in de laatste fase van de inrichting de watermolen verplaatst zou worden naar het zuidelijk deel van de Wilnisse Bovenlanden, bij een nieuw aangelegd schraalland, dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Verder zouden twee van de drie dammen worden verwijderd. Deze maatregel is in het najaar van 2017 uitgevoerd. De verwachting was vervolgens dat de stuw bij het natuurbouwterrein zou worden gesloten. Dit gebeurde helaas niet en het zal pas gebeuren als het nieuwe watergebiedsplan van waterschap Amstel, Gooi en Vecht in werking treedt. Dit kan nog enkele jaren kunnen duren.
Onze stichting vond dit onacceptabel, omdat een jarenlang polderpeil van 30 tot 40 cm onder het maaiveld verdroging van het gebied zal veroorzaken, waardoor mogelijk een aantal plantensoorten zullen verdwijnen.
Er is daarom, als noodmaatregel, weer een nieuwe hoogwatervoorziening aangelegd, dit maal met houten damwanden en een pomp die werkt op zonne-energie. Zodra het nieuwe watergebiedsplan in werking treedt, zullen de pomp en de dammen weer worden verwijderd. Helaas heeft de stichting een klein deel van de kosten voor haar rekening moeten nemen.

Oeverbescherming legakkers
Bij inspectie van de oeverbescherming van de legakkers in de Gagel in de zomer van 2017 is gebleken dat deze op een aantal punten is verzwakt. Vooral de golfbrekers die in 2004 zijn aangelegd, zijn aan vervanging toe, evenals de kopse kanten van enkele legakkers. Besloten is om ca. 300 meter oeverbescherming te vervangen.
Deze werkzaamheden zullen in 2018 worden uitgevoerd.

Inventarisaties
Bij planteninventarisaties op het natuurbouwterrein aan de Bovendijk werden ook dit jaar weer een aantal groenknolorchissen waargenomen. Voor deze plant is het noodzakelijk dat het grondwaterpeil hoog staat. Vandaar dat een hoogwatervoorziening rond het gebied belangrijk is. Naast de groenknolorchis zien we daar ook veel ratelaar, rietorchissen, koekoeksbloem, kale jonker en ronde zonnedauw. Dit jaar werden er ook enkele exemplaren van de blauwe knoop gevonden.
De legakkers op de Gagel worden ook steeds bloemrijker. In de oever staan soorten als leverkruid, harig wilgenroosje en moerasspirea, op de legakkers groeien soorten als ratelaar, koekoeksbloem, kattenstaart en kale jonker.

Diversen
Ook in 2017 presenteerde onze stichting zich op de najaarsmarkt in Wilnis en op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente De Ronde Venen in Vinkeveen.
Voor een goed beheer van de Wilnisse Bovenlanden is er een koepeloverleg opgestart. Beheerders in dit gebied zijn Staatsbosbeheer, de natuurboeren Arie van Oosterom en Dick Oudijk en Stichting De Bovenlanden. Samen met vertegenwoordigers van het programmabureau Utrecht-West en vertegenwoordigers van Waternet en Natuurmonumenten zal in dit overleg het beheer van de terreinen worden besproken en op elkaar worden afgestemd.

Terug