Het Natuurbouwproject aan de Bovendijk in Wilnis

Opzet

Het Natuurbouw project is opgezet om een aantal landschapselementen te behouden, die karakteristiek zijn voor het veenweidelandschap. Van oudsher worden het gebied rond de Ronde Venen gekenmerkt door verschillende soorten graslanden, brede sloten, geriefhoutbosjes en klei- en veenputten met rietzomen. Door ontwikkelingen in de landbouw zijn een aantal van deze landschapselementen nagenoeg verdwenen, zoals de natte hooilanden en hooimoerassen.

Het terrein aan de Bovendijk is ca. 2.5 ha groot en ligt op ca. -1.80 m NAP. De inrichting van het terrein gebeurde in de periode 1987-1988. De inrichtingswerkzaamheden bestonden uit het afgraven van de oude teeltlaag en het gedeeltelijk ontgronden van het terrein. Hierdoor werd grondwaterpeil op het terrein relatief verhoogd en ontstonden er kleine hoogteverschillen. De ontgronding is zo uitgevoerd dat de grond niet werd geroerd en er geen verdichting van de grond optrad.

De landschapselementen die op het project gerealiseerd moeten worden, zijn

Vanuit de vogelhut tegenover het terrein worden vogelinventarisaties gedaan door de vogelwerkgroep.

Overzicht

Ontwikkelingen

Inventarisaties

     

windmolen voor de hoogwatervoorziening van het terrein

Terug